Universitat Jaume I - UJI - Castello

Servei de Llengües i Terminologia
Serveis

  Vocabulari d'Economia


  Presentació

  Amb aquesta collecció de diccionaris, la Generalitat i les universitatsvalencianes volen contribuir a augmentar la presència del valencià enl'àmbit universitari. Es tracta d'una iniciativa tendent a facilitar aalumnes i professors l'assimilació del vocabulari bàsic de les diversesdisciplines científiques que constitueixen la matèria curricular delsnivells superiors de l'ensenyament.

  Al recer d'aquesta idea, la col·lecció s'ha dissenyat amb un format debutxaca, perquè siga una eina de consulta fàcil, que puga acompanyar elsusuaris en les seues tasques de cada dia, resolent-los alguns delsproblemes que es presenten fent classe, prenent apunts, etc.

  Partint de la nostra realitat sociolingüística, i a fi de donar lamàxima utilitat a aquests llibrets, la selecció de paraules s'ha fet desd'una doble perspectiva. En primer lloc, s'ha volgut, és clar, que hiestigueren el màxim nombre de paraules que conformen el vocabulari bàsic decada matèria; i, en segon lloc, s'ha intentat també introduir-hi aquellsmots que, per les diferències existents entre el castellà i el valencià,podien aportar una informació particularment profitosa per a evitar lesinterferències que inevitablement es produeixen pel contacte entre lesllengües.


  Abreviatures utilitzades

  adj. adjectiu

  Cast. castellà

  f. substantiu femení

  m. substantiu masculí

  pl. plural

  v. intr. verb intransitiu

  v. tr. verb transitiu

  Veg. vegeu


  abaratir v. tr. Abaixar el preu (d'una cosa).

  Cast. abaratar.


  abonament m. Assentament en el crèdit d'un compte.

  Cast. abono.


  absorció f. Fusió d'empreses en què la dominant fadesaparèixer la personalitat jurídica independent de les altresenglobant-les dins l'estructura pròpia.

  Cast. absorción.


  acció f. Cadascuna de les parts en què ha de serrepresentat obligatòriament el capital social.

  Cast. acción.


  acomiadar v. tr. Donar comiat.

  Cast. despedir.


  acompte m. 1. Quantitat parcial d'un compte,pagada abans de la liquidació total. 2. Préstec reemborsableen un termini fixat, amb un tant per cent d'interès convingut i ambuna garantia.

  Cast. 1. anticipo . 2. préstamo.


  actiu m. Conjunt de béns i de crèdits d'una empresa.

  Cast. activo.


  alça f. Augment del preu d'un bé econòmic .

  Cast. alza.


  amortització f. 1. Acció i efected'amortitzar. 2. amortització comptable f. Disminucionsde valor de determinats elements patrimonials que es reflecteixen enla comptabilitat. 3. amortització financera f.Liquidació de l'actiu fix, o siga, conversió periòdica d'aquest endisponibilitats que proporcionen a l'empresa recursos líquids.

  Cast. 1. amortización. 2. a. contable.3. a. financiera.


  amortitzar v. tr. Fer una inversió per compensar lapèrdua de valor d'un bé en un període de temps donat.

  Cast. amortizar.


  ampliació de capital f. Augment de la xifra delcapital d'una societat mercantil.

  Cast. ampliación de capital.


  anàlisi econòmica f. Part de l'economia que estudiaels models generals d'uniformitat del procés econòmic i els combinaen un sistema coherent.

  Cast. análisis económico.


  apreciar v. tr. Determinar el valor (d'una cosa)

  Cast. apreciar.


  apreuament m. Acció i efecte d'apreuar.

  Cast. justiprecio, valoración.


  apreuar v. tr. Avaluar.

  Cast. justipreciar, valorar.


  aranzel m. Gravamen duaner o impost amb què elGovern grava la importació o exportació d'un bé.

  Cast. arancel.


  assalariat -ada m. i f. Persona que treballaper compte de patrons a canvi d'un salari.

  Cast. asalariado -ada.


  assentament m. Anotació feta en un llibre comptablereferent a una operació mercantil determinada.

  Cast. asiento.


  atur m. Desocupació.

  Cast. paro.


  auditoria f. Examen de la situació econòmica d'unasocietat feta per auditors, a fi de donar-ne a conèixer l'estatpatrimonial o financer.

  Cast. auditoría.


  autarquia f. Situació teòrica d'economiaautosuficient respecte a l'exterior.

  Cast. autarquía.


  baixa f. 1. Disminució del preu, del valor,d'alguna cosa en el mercat. 2. Disminució brusca i deconsiderable importància del preu d'una cosa. 3. estat debaixa Descens general en la cotització dels valors borsaris.

  Cast. 1. baja. 2. bajón. 3. estado debaja.


  balanç m. 1. Compte que fa el comerciant del'estat dels seus cabals. 2. Estat extractat o derivatd'anotacions comptables per examinar la gestió d'una empresa.

  Cast. balance.


  balança f. 1. Quadre general de les relacionsde dèbit i crèdit que lliguen un àmbit econòmic amb l'exterior. 2.balança comercial f. En un país donat, part de la balançade pagaments que registra els intercanvis de mercaderies entre aquestpaís i la resta del món. 3. balança de pagaments f.Document comptable que recull les transaccions fetes per un país ambla resta del món en un temps determinat.

  Cast. 1. balanza básica. 2. b. comercial.3. b. de pagos.


  banc m. Institució econòmica que pren fons a présteci que pot crear diner per fer préstecs.

  Cast. banco.


  banca f. 1. Conjunt de bancs queconstitueixen l'anomenat sistema bancari. 2. Entitat bancària,normalment de poc volum, anomenada també casa de banca.

  Cast. banca.


  barat -a adj. A baix preu.

  Cast. barato -a.


  base f. 1. Preu usat com a unitat o terme decomparació per calcular altres preus. 2. base econòmicaConjunt d'activitats productives d'una zona que exporta productes oserveis. 3. base imposable Quantia de la renda, fixadalegalment, i sobre la qual recau un impost determinat. 4. baseliquidable Xifra que resulta de deduir de la base imposable lesdespeses necessàries per a obtenir la renda.

  Cast. 1. base. 2. b. econòmica. 3. b.imponible. 4. b. liquidable


  m. 1. pl. Riquesa, fortuna,patrimoni. 2. Tot allò de què es pot disposar jurídicament pertraure'n un profit o una utilitat. 3. bé immoble Bé que té unasituació fixa i no pot ser desplaçat sense malmetre's (terreny).4. bé moble Bé que no té una situació fixa i que pot sertraslladat d'una banda a una altra sense que es malmeta. 5. bénsd'equipament Conjunt de béns materials (plantes industrials,maquinària, instal·lacions, serveis, etc.) necessaris per alfuncionament d'una unitat de producció.

  Cast. 1. bienes. 2. bien 3. b.inmueble. 4. b. mueble. 5. bienes de equipo.


  benefici m. Diferència entre els ingressosresultants de les vendes dels productes i les despeses que comportael procés productiu.

  Cast. beneficio.


  bescanvi m. Compravenda de mercaderies en què nointervenen els diners.

  Cast. intercambio.


  bestraure v. tr. Avançar (diners) a algú, pagar perendavant o abans del temps establert.

  Cast. adelantar, anticipar.


  bestreta f. Diners bestrets o anticipats.

  Cast. anticipo.


  bitllet de banc m. Document de paper emès per unbanc emissor, que té la validesa de diner de curs legal donada perl'Estat.

  Cast. billete de banco, billete.


  bo m. 1. Títol de crèdit, emès per l'estat oper una entitat bancària i lliurat com a contrapartida d'un préstec.2. Bitllet, aval, etc., en què s'indicat que una quantitat hade ser lliurada al portador.

  Cast. bono.


  bonificació f. Millora i avantatge que amb caràcteraddicional és concedit en les condicions d'un contracte de caràctereconòmic.

  Cast. bonificación.


  borsa f. 1. Mercat organitzat on es reuneixenprofessionals per fer compres i vendes de valors o de productes.2. jugar a la borsa Especular sobre l'alça i la baixa delsvalors.

  Cast. 1. bolsa. 2. jugar a la bolsa.


  borsari -ària adj. Relatiu a la borsa.

  Cast. bursátil.


  cabal m. 1. Conjunt de béns que es tenen.2. pl. Diners.

  Cast. 1. caudal. 2. caudales.


  caixa f. 1. Conjunt dels actius líquidsrealitzables d'una manera immediata pel subjecte patrimonial. 2.caixa d'estalvis Institució financera de caràcter inicialment nolucratiu destinada a l'administració de dipòsits d'estalvis de primergrau a profit dels imposants i de la comunitat.

  Cast. 1. caja. 2. c. de ahorros.


  cambra f. Entitat o organisme que agrupa individus oentitats d'una mateixa activitat econòmica.

  Cast. cámara.


  cànon m. Pagament periòdic en metàl·lic o en espèciecom a retribució de la fruïció d'un bé llogat o arrendat.

  Cast. canon.


  canvi m. 1. Bescanvi. 2. Preu decotització dels valors mercantils. 3. Diner retornat alcomprador quan aquest ha donat una moneda, bitllet, etc., superior alpreu de la compra. 4. Diners que es descanvien. 5.Conjunt de moneda fraccionaria que es destina al canvi. 6. agentde canvi i borsa m. i f. Persona que intervé d'unamanera privativa en la contractació dels valors públics cotitzables ala borsa.

  Cast. 1. cambio, intercambio. 2. cotización.3. vuelta. 4. cambio. 5. moneda menuda, suelto.6. agente de cambio y bolsa.


  capital m. 1. Diners que es posseeixen.2. Conjunt de mitjans de producció reproduïbles amb l'acciód'una unitat productiva i susceptibles d'originar una renda deperíode en període. 3. capital social a. Total d'actiuslíquids a disposició de l'empresari. b. Valor monetària de lesaportacions dels socis en les societats, particularment en lesmercantils. c. Conjunt de béns de capital bàsics icondicionants del desenvolupament de l'activitat productiva per aqualsevol economia.

  Cast. 1. i 2. capital. 3. c. social.


  capitalisme m. Sistema de producció caracteritzatper la tècnica avançada, la propietat privada dels mitjans deproducció i la recerca del benefici màxim.

  Cast. capitalismo.


  capitalització f. 1. Procés pel qual elcapital d'una empresa augmenta el seu valor. 2. Forma deprevisió que té per objecte la constitució d'un capital i el seulliurament al beneficiari o tenidor del títol en una data prèviamentestablerta.

  Cast. capitalización.


  càrrec m. Anotació comptable que representa unaugment en un compte de l'actiu o bé una disminució en un del passiuo net.

  Cast. cargo.


  carregar en compte v. tr. Assentar en el dèbitd'algú.

  Cast. cargar en cuenta.


  cartera f. Conjunt de valors i d'altres efectescomercials que formen part de l'actiu d'una empresa.

  Cast. cartera.


  cobertura f. Proporció que s'estableix entre lesreserves immediatament disponibles i els dipòsits.

  Cast. cobertura.


  cobrament m. Acció i efecte de cobrar.

  Cast. cobro.


  cobrar v. tr. 1. Rebre, guanyar, adquirir,especialment diners. 2. Demanar i obtenir el pagament.3. Recollir, retirar.

  Cast. cobrar.


  comerç m. 1. Conjunt d'activitats de compra ivenda i de bescanvi de mercaderies. 2. comerç a l'engròsComerç en gran quantitat. 3. comerç al detall (a la menuda)Comerç en quantitats xicotetes. 4. comerç exteriorTransaccions d'un estat amb uns altres. 5. comerç interiorL'efectuat entre els diversos centres productius d'un mateix estat.

  Cast. comercio. 2. c. al por mayor, mayorista. 3.c. al por menor, minorista. 4. c. exterior. 5. c.interior.


  comercialització f. Procés d'acostament d'un bé dela unitat de producció al consumidor.

  Cast. comercialización.


  comerciar v. intr. Fer comerç, comprar i vendreefectes, negociar, traficar.

  Cast. comerciar.


  comiat m. 1. Forma d'extinció de la relaciólaboral per la voluntat unilateral de l'empresari. 2. donarcomiat Invitar a deixar la col·locació un patró a un obrer.

  Cast. 1. despido 2. despedir, echar.


  competència f. Rivalitat entre productors ocomerciants per controlar un mercat més ampli.

  Cast. competencia.


  competitiu -iva adj. Que pot resistir la competènciaamb altre.

  Cast. competivo -a.


  comprar v. tr. Adquirir (alguna cosa) a canvi d'unasuma convinguda i amb unes condicions preestablertes.

  Cast. comprar.


  comptabilitat f. Branca de l'economia que té perobjecte la captació, la representació i la mesura del patrimoni.

  Cast. contabilidad.


  comptant adj. Dit del diner efectiu.

  Cast. contante.


  compte m. 1. Estat de les sumes a rebre o apagar. 2. Registre regular de transaccions pecunàries, dedeutes i crèdits. 3. compte corrent bancari Contracte dedipòsit entre un banc i una persona o unes quantes pel qual s'aportencrèdits i deutes a compensar mentre dura el contracte, a la fi delqual pot exigir-se'n el saldo. 4. estat de comptes Relaciódels assentaments efectuats en un llibre comptable en un períodedeterminat i amb indicació del saldo corresponent. 5 rendició (oretiment) de comptes Acció de presentar la relació de despeses iingressos d'una administració o gestió per tal que puga sercomprovada.

  Cast. cuenta. 3. c. corriente bancaria. 4.estado de cuentas. 5. rendición de cuentas.


  conjuntura econòmica f. Conjunt dels components dela vida econòmica o político-social en un moment determinat.

  Cast. conyuntura económica.


  consum m. Apropiació final dels béns o els serveisper a ús o propietat del públic.

  Cast. consumo.


  contracte m. 1. Acord de dues o més voluntatsadreçat a produir efectes jurídics. 2. Acta o document queenregistra un contracte.

  Cast. contrato


  contribució f. Quota que els particulars paguen al'estat per subvencionar les despeses públiques.

  Cast. contribución.


  contribuent m. i f. Persona que paga unacontribució.

  Cast. contribuyente.


  cost m. Preu, valor (d'una cosa).

  Cast. coste.


  cotització f. Preu de venda obligatori vigent per aun títol, un producte, un article o una mercaderia.

  Cast. cotización.


  cotitzar v. 1. tr. Assignar el preu d'unvalor en la borsa. 2. intr. En una recaptació, cobrar decadascú la part que li ha estat imposada de pagar.

  Cast. cotizar.


  crèdit m. 1. En un compte obert a algú, parton són inscrits els valors que se li acrediten. 2. Intercanvino simultani entre la prestació i la contraprestació de béns, dediners o de serveis.

  Cast. crédito.


  creditor -a m. i f. Que té dret a demanar elpagament d'un deute.

  Cast. acreedor -a.


  creixement econòmic m. Increment de la capacitatproductiva d'un estat i també dels recursos disponibles.

  Cast. crecimiento económico.


  crisi f. 1. Pertorbació de l'activitateconòmica per raons inherents al seu funcionament. 2. Fasegreu que travessa la indústria, el comerç, etc.

  Cast. crisis.


  cupó m. Cadascuna de les divisions dels títols derenda.

  Cast. cupón.


  dèbit m. 1. Anotació feta en el deure d'uncompte. 2. Allò que es degut per algú.

  Cast. débito, deuda.


  deduir v. tr. Rebaixar (una partida)d'alguna quantitat.

  Cast. deducir.


  dèficit m. Excés, en un compte, de les despesessobre els ingressos.

  Cast. déficit.


  deflació f. Situació en què la baixa de preus, fruitd'una insuficiència de demanda, determina un augment del valor deldiner.

  Cast. deflación.


  demanda f. Quantitat de productes o de serveis queun comprador està disposat a adquirir.

  Cast. demanda.


  depreciació f. Disminució del valor o delpreu d'una cosa.

  Cast. depreciación.


  depressió f. Fase del cicle econòmic de baixaactivitat.

  Cast. depresión.


  descobert m. Situació que resulta de l'existència desaldos deutors en el compte corrent bancari.

  Cast. descubierto.


  descompte m. Quantitat deduïda de l'import d'undeute o una obligació.

  Cast. descuento.


  desemborsar v. tr. Pagar una quantitat de diners.

  Cast. desembolsar.


  desembors m. 1. Acció de desemborsar.2. Quantitat desemborsada.

  Cast. desembolso.


  desenvolupament m. Procés pel qual es varien lescondicions naturals del creixement econòmic d'una àrea determinada ies provoca un augment i una distribució millor de la renda total.

  Cast. desarrollo.


  desfalcar v. tr. Sostraure fraudulentament unaquantitat que es té sota custòdia.

  Cast. desfalcar.


  desgravació f. 1. Acció i efecte dedesgravar. 2. Determinació de les rendes o els patrimoniscompletament lliures d'imposició.

  Cast. desgravación.


  desgravar v. tr. Rebaixar l'impost sobre determinatobjecte.

  Cast. desgravar.


  desocupació f. Inactivitat forçosa deguda a la mancade treball.

  Cast. paro, desempleo.


  despesa f. 1. Utilització i valor dels béns oserveis necessaris per a dur a terme una activitat econòmica deproducció, de consum o d'acumulació. 2. Adquisició o pagamentdels béns utilitzats en el procés productiu.

  Cast. gasto.


  deure v. tr. Haver de donar o de pagar una quantitat a algú.

  Cast. deber.


  deute m. 1. Quantitat (diners, béns oserveis) que una persona o un organisme deu. 2. deuteamortitzable Quantitat que cal tornar en una data de vencimentdeterminada. 3. deute exterior Deute públic emès en monedaestrangera els títols representatius del qual són subscrits perciutadans d'altres estats. 4. deute flotant Un deute públicque té un termini. 5. deute públic Endeutament de l'estat perla venda de títols representatius d'aquest deute en el mercat.

  Cast. 1. deuda. 2. d. amortizable. 3.d. exterior. 4. d. flotante. 5. d. pública.


  deutor -a adj. i m. i f. Que deu, queté un deute o deutes.

  Cast. deudor -a.


  devaluació f. Reducció, que fa el govern, del valord'una unitat monetària respecte a les dels altres estats.

  Cast. devaluación.


  devaluar v. tr. Rebaixar o disminuir el valord'alguna cosa, especialment de la moneda.

  Cast. devaluar.


  diner m. (usat generalment en pl.) 1.Contrapartida en la compra-venda de béns i de serveis. 2. Sumade moneda.

  Cast. dinero.


  dipòsit m. Assentament en la comptabilitat d'un bancque indica que un client determinat li és creditor d'una certaquantitat.

  Cast. depósito bancario.


  dividend m. Part dels beneficis que una societatdistribueix periòdicament entre els seus accionistes.

  Cast. dividendo.


  divisa f. Moneda estrangera i qualsevol altre mitjàde pagament vàlid a l'estranger.

  Cast. divisa.


  dret fiscal Part del dret administratiu relatiu a lafinança pública que regula l'obtenció dels ingressos estatals,especialment a través del sistema impositiu, i la seua utilització enles despeses públiques.

  Cast. derecho fiscal.


  economia f. 1. Administració ordenada delsbéns d'una comunitat (estat, establiment, família, etc.). 2.Ciència que investiga les condicions i lleis que regulen laproducció, distribució i consum de les riqueses. 3. pl.Allò que s'estalvia en la gestió d'una empresa. 4. economia demercat Sistema de producció en què predominen les relacionsmercantils. 5. economia oberta Sistema econòmic en què lestransaccions comercials exteriors tenen un lloc important. 6.economia tancada Sistema econòmic en el qual no es dóna cap menad'intercanvi amb l'exterior.

  Cast. economía. 4. e. de mercado. 5. e.abierta. 6. e. cerrada.


  ecu (European Currency Unit) m. Unitatmonetària composta per una valoració conjunta de les monedes de totsels estats membres de les Comunitats Europees.

  Cast. ecu.


  efecte de comerç Títol de crèdit que reconeix l'obligacióde pagar, en data fixa, una quantitat determinada.

  Cast. efecto de comercio.


  efecte renda Variació en la demanda d'un bé quan el poderadquisitiu dels consumidors augmenta.

  Cast. efecto renta.


  efectes públics Documents de crèdit emesos per l'estat ouns altres organismes dependents.

  Cast. efectos públicos.


  efectiu m. 1. Disponibilitats líquides, enmoneda nacional, d'una persona o empresa. 2. en efectiu Endiner comptant o en paper moneda.

  Cast. 1. efectivo. 2. en efectivo.


  eixugar v. tr. Liquidar, pagar totalment, un deute,un dèficit, etc.

  Cast. enjugar.


  eludir impostos v. tr. Evitar amb subterfugis ohabilitat el pagament dels impostos.

  Cast. eludir impuestos.


  emetre v. tr. Posar en circulació valors combitllets, diners, títols, obligacions, etc.

  Cast. emitir.


  emissió f. Acció i efecte d'emetre diners, títols,obligacions, bons, etc.

  Cast. emisión.


  empresa f. Unitat econòmico-jurídica que du a termela síntesi dels elements de la producció, per a l'obtenció de béns ode serveis destinats al canvi.

  Cast. empresa.


  empresari -ària m. i f. 1. Persona queté part en una empresa. 2. Propietari d'una empresa quen'assumeix la direcció. 3. Persona, natural o jurídica, percompte de la qual es fa un treball a canvi d'una remuneració.

  Cast. empresario -a


  emprèstit m. 1. Manlleu. 2. esp.Manlleu que un govern, institució pública o empresa privada obté persubscripció, tot obligant-se a pagar-ne els interessos i a tornar-nel'import en un període determinat.

  Cast. empréstito, prestamo.


  encarir v. 1. tr. Apujar el preud'alguna cosa, fer-la cara o més cara. 2. intr. Esdevenir méscar.

  Cast. encarecer.


  endarreriments m. pl. Rendes vençudes però nopagades.

  Cast. atrasos.


  endeutar v. 1. tr. Fer contraure undeute o deutes a algú. 2. pron. Contraure un deute o deutesamb una persona física o jurídica.

  Cast. endeudar.


  erari m. Tresor públic.

  Cast. erario.


  especulació f. Operació efectuada en previsió d'unamodificació en l'estructura de preus, per tal d'obtenir uns guanysextraordinaris.

  Cast. especulación.


  especular v. intr. Comerciar aprofitant-se de lafluctuació d'un preu.

  Cast. especular.


  estabilitat f. Situació d'un sistema econòmic en elqual les condicions d'equilibri són consistents.

  Cast. estabilidad.


  estabilització f. Aplicació de mesures de políticaeconòmica per a evitar desajustos greus de les magnituds econòmiques.

  Cast. estabilización.


  estalvi m. Part de la renda no despesa en consum.

  Cast. ahorro.


  estalviar v. tr. 1. Guardar una part deldiner de què es disposa. 2. Reduir una part del consum o del'ús que es fa d'una cosa. 3. Deixar de despendre o d'emprar.

  Cast. ahorrar.


  estim m. Valor que es fixa a un bé i que correspon al seuvalor real, preu just.

  Cast. justiprecio


  estimar v. tr. Determinar el valor d'un bé, fixarel preu just.

  Cast. justipreciar.


  estoc m. 1. Volum de primeres matèries iproductes acabats de què disposa una empresa en un moment determinat.2. estoc monetari Quantitat de moneda existent en un país enun moment determinat.

  Cast. 1. stock. 2. s. monetario.


  exacció f. Acció i efecte d'exigir el pagamenttd'impostos, tributs, multes, etc.

  Cast. exacción.


  excedent m. Part del producte social que sobrepassael valor dels factors de producció emprats per a obtenir-lo.

  Cast. excedente.


  exercici m. Període legal d'un pressupostd'ingressos i despeses.

  Cast. ejercicio.


  exportació f. 1. Acció i efecte d'exportar.2. Béns i serveis d'un país que són exportats.

  Cast. exportación.


  exportar v. tr. Transportar i vendre en un paísestranger els productes propis.

  Cast. exportar.


  factor de producció m. Cadascun dels elements que,combinats en unes proporcions determinades, permeten la producció debéns i serveis i possibiliten la percepció d'uns ingressos.

  Cast. factor de producción.


  factura f. 1. Document que acompanya ellliurament de mercaderies o la prestació de serveis amb les seuescaracterístiques i preus. 2. factura proforma (oproforma) Document amb què un venedor notifica al compradorper endavant el cost d'una comanda, però que no n'exigeix elpagament.

  Cast. 1. factura. 2. f.pro forma.


  fallida f. 1. Situació del comerciant ol'industrial que, per circumstàncies econòmiques adverses, ha deixatde complir habitualment els seus pagaments. 2. fer fallidav. tr. Cessar en un negoci per no poder fer front a lesobligacions contretes.

  Cast. 1. quiebra. 2. quebrar.


  fer un capmàs v. tr. Establir a ull un preu globalper a un conjunt de coses de diferent valor que es tracta de baratartotes plegades.

  Cast. calcular un precio global.


  finança f. 1. Maneig d'afers monetaris d'unvolum considerable. 2. finances públiques Conjunt deprocediments emprats per l'estat per recollir uns ingressos amb vistaa efectuar unes despeses públiques.

  Cast. 1. finanza. 2. finanzas públicas.


  finançar v. tr. Aportar els recursos econòmicsnecessaris per al funcionament d'una empresa o la realització d'unaactivitat.

  Cast. financiar.


  fisc m. Conjunt dels recursos de què disposal'estat, provinents de la recaptació d'impostos.

  Cast. fisco.


  fluctuació f. Variació experimentada en el cursgeneral de l'activitat econòmica o en una magnitud econòmicarellevant.

  Cast. fluctuación.


  flux m. Corrent de recursos establert entre sectors,agents econòmics o àrees geogràfiques.

  Cast. flujo.


  fons m. inv. 1. Cabal de què potdisposar una persona física o jurídica. 2. fons d'amortització Part dels beneficis no distribuïts de l'empresa que aquesta destinaa l'amortització del capital fix. 3. fons de reserva Part delsbeneficis no distribuïts de l'empresa que aquesta destina a despesesespecífiques, com noves inversions i previsió d'impostos.

  Cast. 1. fondos 2.f. de amortización.3. f. de reserva.


  franquícia f. Exempció del pagament de certs drets ode serveis públics.

  Cast. franquicia.


  frau m. Acció de falsejar les declaracions al fiscper tal d'eludir les obligacions fiscals.

  Cast. fraude.


  fusió f. Agrupació d'empreses industrials ocomercials per a formar una nova unitat econòmica.

  Cast. fusión.


  gastar v. tr. Usar diners per obtenir alguna cosa,despendre.

  Cast. gastar.


  gestió f. Gestió de dirigir els afers d'unasocietat, una empresa, etc.

  Cast. gestión.


  gir m. 1. Acció de girar una lletra, un talóo qualsevol instrument de crèdit. 2. Conjunt d'operacions inegocis d'un establiment mercantil o industrial.

  Cast. giro.


  gravamen m. 1. Càrrega, obligació onerosa.2. Càrrega que afecta un bé immoble i, per extensió, els bénsmobles, en benefici d'un tercer.

  Cast. gravamen.


  guany m. Part de l'excedent econòmic que, com aconseqüència de les relacions socials de producció, és apropiada pelspropietaris dels mitjans de producció.

  Cast. ganancia.


  haver m. Béns o drets que hom posseeix.

  Cast. haber.


  herència f. Massa de drets, obligacions i béns que,mort el causant (titular), poden ser transmesos a un tercer, dithereu o legatari.

  Cast. herencia.


  heretar v. tr. Succeir en la propietat delpatrimoni d'un difunt.

  Cast. heredar.


  hipoteca f. Dret donat per contracte a un creditorsobre una propietat del deutor.

  Cast. hipoteca.


  hisenda f. Conjunt de béns i riqueses que hom té.

  Cast. hacienda


  import m. Preu d'una cosa, quantitat de diners queval un bé o que s'ha de pagar per un crèdit o deute.

  Cast. importe, montante, suma.


  importació f. Conjunt de béns i serveis que un paísimporta.

  Cast. importación.


  importar v. tr. Comprar a un país estranger elsseus productes.

  Cast. importar.


  imposable adj. Dit de la part de riquesa que ésobjecte possible d'impost.

  Cast. imponible.


  imposar v. tr. Posar diners a rèdit o en dipòsit.

  Cast. imponer.


  impost m. Contribució imposada per l'estat a cadaciutadà.

  Cast. impuesto


  incentius m. pl. Estímuls dirigits als diferentsagents per interessar-los en la promoció o bona marxa dels processoseconòmics.

  Cast. incentivos.


  indemnitzar v. tr. Rescabalar algú dels danys, deles despeses, etc., que li ha causat alguna cosa.

  Cast. indemnizar.


  inflació f. Increment generalitzat i persistent delspreus de les mercaderies i dels serveis i que implica una reducciódel poder adquisitiu dels diners.

  Cast. inflación.


  infraestructura f. 1. Conjunt d'elements debase que faciliten el funcionament del sistema productiu i lareproducció de la força de treball. 2. Base o estructuraeconòmica d'una societat.

  Cast. infraestructura.


  ingrés m. 1. Acció i efecte d'ingressar.2. Forma en què s'efectua l'apropiació dels béns produïts en unperíode pels diferents grups i classes socials.

  Cast. ingreso.


  ingressar v. tr. 1. Entrar, passar a formarpart del capital. 2. Dipositar a la caixa, a la banca, etc.3. Tenir ingressos.

  Cast. ingresar.


  input (flux d'entrada) m. Entrada d'un factorde producció com a part integrant d'un procés productiu.

  Cast. input.


  input-output (taules de fluxos) m. Instrumentanalític utilitzat per a descriure el funcionament de l'activitateconòmica.

  Cast. input-output.


  insolvent adj. Que no té per a pagar el que deu.

  Cast. insolvente.


  interès m. 1. Guany que dóna a algú uncapital que ha prestat o que se li deu. 2. tipus d'interèsPercentatge que hom paga per l'ús del capital manllevat.

  Cast. 1. interés. 2. tipo de interés.


  interessar v. tr. Fer participar algú en un negocipropi.

  Cast. interesar.


  intraprenedoria f. Sistema de gestió i planificaciód'una empresa en què aquesta ofereix ajuts econòmics i llibertatd'acció als seus directrius, per tal d'impulsar-ne l'esperitemprenedor i afavorir la innovació.

  Cast. intrapreneurship.


  inversió f. Despesa efectuada en béns de capitalreal durant un període de temps.

  Cast. inversión.


  liberalisme econòmic f. Doctrina i sistema econòmicbasats en la convicció que la llibertat de tots els comportamentsindividuals garanteix una producció òptima al mínim cost possible.

  Cast. liberalismo económico.


  líquid -a 1. adj. Dit de la quantitat, el souo el preu que resulten una vegada efectuades les reduccions quecorresponen. 2. m. Efectiu. 3. líquid imposableQuantitat estimada o fixada oficialment sobre la qual cal aplicar latributació corresponent a cada contribuent.

  Cast. 1. líquido -a 2. líquido. 3. l.imponible.


  liquidació f. 1. Determinació del passiu il'actiu d'un comerç, d'una corporació, etc., que plega. 2.Arranjament final de comptes. 3. Procés pel qual els béns del'actiu en general d'una empresa es converteixen en diner efectiu.4. Pagament d'un deute.

  Cast. liquidación.


  liquiditat f. 1. Condició o característiquesd'un actiu que permeten la recuperació del valor de la inversió fetaen comprar-lo d'una manera immediata. 2. liquiditat bancàriaQuantitat de diner i de dipòsits a la vista al banc central que tenenels bancs per afrontar les disminucions dels seus dipòsits. 3.liquiditat internacional Volum de mitjans de pagament acceptatsper la generalitat de països per a saldar deutes entre si.

  Cast. 1. liquidez. 2. l. bancaria. 3.l. internacional.


  llicència fiscal f. Impost directe que paguen lespersones físiques per poder desplegar qualsevol tipus d'activitateconòmica.

  Cast. licencia fiscal.


  lliurar v. tr. Girar lletres, cartes de crèdit oaltres ordres de pagament contra fons propis del qui gira.

  Cast. librar, girar.


  marge m. 1. Diferència entre el preu de costi el de venda d'un producte. 2. marge comercial Marge queresta a la unitat econòmica encarregada de la distribució d'unproducte. 3. marge de benefici Marge que resta a l'empresari.

  Cast. 1. margen. 2. m. comercial.3. m. de beneficio.


  màrqueting m. Aplicació d'un conjunt de tècniquesplanificades, coherents i dinàmiques per obtenir un procés deproducció, distribució i venda de productes o serveis eficient.

  Cast. marketing, márqueting, mercadotecnia.


  mercaderia f. Qualsevol article o gènere que pot serobjecte de tracte o venda.

  Cast. mercancía.


  mercat m. 1. Intercanvi de mercaderies peraltres mercaderies o per diners. 2. Conjunt d'activitats decompra i venda de mercaderies dutes a terme per oferents idemandants. 3. mercat comú Acord d'integració econòmica presentre diversos països. 4. mercat de valors Borsa de valors.5. mercat negre Intercanvi il·legal o clandestí demercaderies.

  Cast. mercado. 4. m. común. 5.m. de valores. 6. m. negro.


  moneda f. 1. Metall fet encunyar perl'autoritat que serveix de mesura comuna del preu de les coses.2. Part de l'oferta monetària d'un país composta de bitlletsmés moneda metàl·lica. 3. Unitat monetària pròpia d'un país.4. moneda feble Moneda que té un valor inestable. 5. monedaforta Moneda que té un valor estable en el mercat internacionalde canvis.

  Cast. moneda. 4. m. débil. 5.m. fuerte.


  monopoli m. Forma de mercat en què l'oferta ésconcentrada en les mans d'un sol oferent i la demanda és atomitzada.

  Cast. monopolio.


  morós -osa adj. Dit del deutor que retarda elpagament dels seus deutes.

  Cast. moroso -a.


  multinacional f. Empresa que actua i inverteixdirectament en diversos països alhora.

  Cast. multinacional.


  negociació col·lectiva f. En una empresa,establiment de normes sobre regulació de salaris i altres aspecteslaborals elaborades per acords entre la part social i empresarial ique superen la forma de contracte individual.

  Cast. negociación colectiva.


  negociar v. tr. Ajustar el traspàs, l'endossament,etc., d'un valor o d'un efecte.

  Cast. negociar.


  net -a 1. adj. Dit del benefici, etc., delqual s'han deduït totes les despeses. 2. m. Part delpatrimoni que recull els comptes representatius de les fonts pròpiesde finançament d'una empresa.

  Cast. 1. neto -a. 2. neto.


  obligació f. Títol que representa quantitatsprestables a una societat per un tercer i que no són part del capitalde la societat.

  Cast. obligación.


  oferta f. 1. Quantitat de productes per servenuts. 2. Mercaderia que hom ofereix a més bon preu.

  Cast. oferta.


  oligopoli m. Control d'un mercat per un petit nombred'empreses.

  Cast. oligopolio.


  optimitzar v. tr. Millorar el procés de produccióper tal d'obtenir-ne els millors rendiments.

  Cast. optimizar.


  ordre de pagament f. Modalitat de transferènciabancària pel la qual el client ingressa en caixa o autoritza perquèse li debite en compte l'import que desitja que siga pagat en efectiual beneficiari.

  Cast. orden de pago.


  pagament m. 1. Acció de pagar. 2. Allòque es dóna en pagament. 3. Eixida d'efectiu, registrada comun abonament al compte de caixa.

  Cast. 1. pago. 2. paga.


  pagaré m. Document en què hom es compromet a pagaruna certa quantitat en un termini fixat al.

  Cast. pagaré.


  paritat f. Preu d'una moneda en termes d'una altra.

  Cast. paridad.


  passiu m. Suma de tots els deutes que en un momentdeterminat té pendents una empresa.

  Cast. pasivo.


  patrimoni m. 1. Conjunt de béns, valors icrèdits que posseeixen una persona o una institució. 2. Bénsque una persona hereta dels seus ascendents.

  Cast. patrimonio.


  patró -ona 1. m. i f. La persona,individual o col·lectiva, que és propietària o contractista d'uncomerç o d'una indústria, on hi ha obrers que treballen. 2.m. Mecanisme pel qual els països efectuen els pagamentsinternacionals i equilibren la balança de pagaments.

  Cast. 1. patrono -a. 2. patrón.


  pèrdua f. Resultat comptable negatiu.

  Cast. pérdida.


  període d'explotació Temps que es preveu com a necessarides de la realització d'una inversió productiva fins a la seuarecuperació.

  Cast. período de explotación.


  pesseta f. Unitat monetària de l'estat espanyol.

  Cast. peseta.


  pla econòmic m. Conjunt de disposicions preses ambvista a l'execució d'un projecte que interessa una activitateconòmica.

  Cast. plan econòmico.


  plus-vàlua f. Diferència entre el valor incorporat ala producció pel treball i el valor retornat als treballadors enforma de salari.

  Cast. plusvalía.


  poder adquisitiu m. Quantitat de béns o de serveisque es pot adquirir amb una determinada quantitat de diners.

  Cast. poder adquisitivo.


  pressió fiscal f. Relació entre els impostos que hanestat recaptats i la renda nacional.

  Cast. presión fiscal.


  pressupost m 1. Còmput anticipat de les despeses iels ingressos d'una unitat econòmica o entitat per a un període detemps determinat. 2. Quantitat de diners destinada per a unafinalitat concreta. 3. pressupost públic Document que recullels ingressos i les despeses que tindrà una entitat pública durant unperíode determinat, (generalment anual).

  Cast. presupuesto. 3. p.público.


  préstec m. Contracte segons el qual una persona oentitat social rep d'una altra una quantitat determinada de diners,amb la condició de retornar-los en uns terminis i unes condicionspreestablerts.

  Cast. préstamo.


  preu m. Valor en què és estimat un objectequalsevol.

  Cast. precio.


  prima f. 1. Suma que, en certes operacions deborsa, el comprador paga al venedor pel dret d'anul·lar el contracte.2. Excedent del preu de cessió d'un valor sobre el nomimal3. Quantitat que constitueix un sobrepreu, comissió, premi,etc.

  Cast. prima.


  producció m. Conjunt d'activitats humanesacomplertes mitjançant la utilització de recursos naturals i mitjansde producció per tal d'obtenir béns que satisfacen les necessitatshumanes.

  Cast. producción.


  producte m. 1. Resultat del procés productiu.2. Agregat que indica el valor total dels productes finalselaborats en un estat, o a qualsevol altre àmbit territorial, durantun temps determinat, normalment un any. 3. producte interior brut(PIB) Agregat que coincideix amb el PNB, prèvia deducció delproduït pels factors estrangers situats a l'interior. 4. productenacional brut (PNB) Valors a preu de mercat dels béns i serveisfinals produïts en un estat durant un període de temps determinat.5. producte nacional net (PNN) Valor a preus de mercat de laproducció neta d'un estat en un període de temps determinat.

  Cast. 1. producto. 3. p. interior bruto.4. p. nacional bruto. 5. p. nacional neto.


  quitament m. Acció de quitar un deute, de pagar-lo od'alliberar-lo.

  Cast. quita, quitación.


  quitança f. 1. Quitament. 2. Escrit enel qual hom reconeix algú quiti d'un deute.

  Cast. 1. quita. 2. finiquito.


  quitar v. tr. 1. Lliurar d'una obligaciópecunària. 2. Rescabalar, pagar prou per compensar una despesafeta.

  Cast. 1. quitar. 2. saldar, pagar.


  quota f. 1. Part de pagament que toca acadascú. 2. En el comerç internacional, mesures que limitendirectament la quantitat de béns o serveis que es poden exportar oimportar.

  Cast. cuota.


  rebut m. Escrit signat en què hom reconeix haverrebut d'algú diners o una altra cosa.

  Cast. recibo.


  recaptar v. tr. Percebre drets, impostos.

  Cast. recaudar.


  recessió f. Fase del cicle econòmic caracteritzadaper una disminució de l'activitat econòmica.

  Cast. recesión.


  reconversió f. Procés a través del qual l'estructuraproductiva d'un estat, o d'un sector econòmic concret, s'adapta a unanova tecnologia, a un nou context social, etc.

  Cast. reconversión.


  recuperació f. Etapa del cicle econòmic que enllaçala contracció amb l'expansió o prosperitat.

  Cast. recuperación.


  recursos m. pl. 1. Disponibilitats totals enbéns produïts o recursos naturals de què disposa una empresa perportar endavant les activitats econòmiques. 2. recursos d'altri (ode tercers o aliens) m. pl. Recursos aportats per personesestranyes als propietaris o socis d'una empresa, per al seufinançament, normalment exigibles a un cert termini. 3. recursoseconòmics m. pl. Disponibilitats en béns produïts orecursos naturals, amb què compta un individu o una comunitat,susceptibles de ser utilitzats en activitats econòmiques diverses oen la satisfacció directa de necessitats humanes. 4. recursospropis m. pl. Recursos constituïts per aportacions delspropietaris de l'empresa, per beneficis no distribuïts, o perdeterminades provisions i previsions, els quals financen normalmentpart de l'actiu fix de l'empresa.

  Cast. 1. recursos. 2. r. ajenos. 3.r. económicos. 4. r. propios.


  rèdit m. Compensació dinerària deguda a la pèrdua dedisponibilitat d'un capital durant un període de temps determinat.

  Cast. rédito.


  reembors m. 1. Restitució d'una quantitat aqui prèviament l'havia desemborsada. 2. Cobrament, per partdel creditor, de la quantitat desemborsada. 3. contra reemborsForma de compra-venda diferida en què es paga en rebre la mercaderiaobjecte del contracte.

  Cast. reembolso 3. contra reembolso.


  reestructuració f. Procés d'adequació d'un sectorproductiu, amb una nova combinació de factors, per obtenir mésproductivitat.

  Cast. reestructuración.


  reexportació f. Exportació de mercaderies prèviamentimportades, que no han pagat drets duaners, després de ser sotmeses auna certa elaboració.

  Cast. reexportación.


  reintegrament m. Devolució que es fa al tresorpúblic de quantitats pagades per aquest o que no foren ingressadesper diferents motius.

  Cast. reintegro.


  renda f. 1. Allò que s'obté com a conseqüència de lapropietat d'un actiu material o financer, per unitat de temps. 2.renda fiscal Avaluació de l'oscil·lació del patrimoni d'unapersona física o jurídica en un interval de temps donat, que serveixper a calcular la base imposable de determinats valors.

  Cast. 1. renta. 2. r. fiscal.


  rendibilitat f. 1. Qualitat de rendible.2. Representació de la relació entre un capital invertit i elsrendiments nets que proporciona.

  Cast. rentabilidad.


  rendible adj. Que té rendibilitat.

  Cast. rentable.


  rendiment m. 1. Resultat que es deriva del'actuació pròpia d'una determinada unitat econòmica referida a uncert període. 2. Retribució que hom percep per un capitalinvertit.

  Cast. rendimiento.


  retenció f. Suspensió total o parcial del pagamentdel sou per tal de satisfer-hi algun deute o un impost.

  Cast. retención


  riquesa f. Conjunt de béns econòmics disponibles pera un subjecte o una societat.

  Cast. riqueza.


  romanent m. Beneficis d'una empresa que després dela distribució d'aquells resten pendents d'aplicació.

  Cast. remanente.


  ròssec m. Paga o renda vençuda i no cobrada.

  Cast. atraso.


  salari m. Rendes rebudes pel treballador encontrapartida al seu treball.

  Cast. salario.


  saldar v. tr. Satisfer d'un compte allò que resta apagar.

  Cast. saldar.


  saldo m. Diferència en un compte entre el dèbit i elcrèdit.

  Cast. saldo.


  sanejament m. Acció de dur a terme operacions realso comptables encaminades a obtenir grans beneficis, ja siga a curt oa llarg termini.

  Cast. saneamiento.


  sistema econòmic m. Conjunt coherent de relacionscapaç d'explicar els objectius i els mitjans de l'organitzacióeconòmica total de la societat.

  Cast. sistema econòmico.


  sistema fiscal m. Conjunt d'instruments establertsper l'administració per regular l'obtenció de recursos provinents, enespecial, de la recaptació d'impostos.

  Cast. sistema fiscal.


  solvència f. Indicador de la capacitat econòmicad'una persona o entitat social.

  Cast. solvencia.


  sou m. Salari.

  Cast. sueldo.


  subhasta f. Sistema de venda pública consistent aatorgar una cosa al millor postor.

  Cast. subasta.


  subjecte econòmic m. Persona individual o organismecol·lectiu que constitueix un centre o una unitat de decisió respectea les qüestions econòmiques.

  Cast. sujeto económico.


  subsidi m. Ajut econòmic concedit, normalment ambcaràcter oficial, per a subvenir a determinades necessitats,individuals o col·lectives.

  Cast. subsidio.


  subvenció f. Ajuda econòmica (pública o privada)concedida a activitats o institucions determinades.

  Cast. subvención.


  suspensió de pagaments f. Situació d'insolvènciatransitòria d'un comerciant, legalment inscrit en el registrecorresponent.

  Cast. suspensión de pagos.


  talonari m. Llibre o qudern que conté xecs, numeratscorrelativament, que les entitats financeres lliuren als seus clientsper poder fer retirades de fons.

  Cast. talonario.


  targeta de crèdit f. Petit full rectangular,generalment de matèria plàstica, emès per una entitat financera, ques'utilitza per fer pagaments, sense necessitat de fer-ne efectiul'import immediat.

  Cast. tarjeta de crédito.


  tarifa f. Preu estipulat, presentat generalment enforma de taula o catàleg, per determinats serveis, drets a pagar,impostos, etc.

  Cast. tarifa.


  taxa f. 1. Preu, import, mesura o percentatgeen què es taxa alguna cosa. 2. taxa de canvi Preu d'unadivisa estrangera en termes de la unitat monetària nacional.

  Cast. 1. tasa. 2. t. de cambio.


  taxar v. tr. Fixar, per part de l'autoritat, elpreu o límit a què s'ha de vendre una mercaderia, i també l'importd'un dret a percebre.

  Cast. tasar.


  termini m. Cadascun dels pagaments parcials que esfan a temps fixats fins a completar una suma a pagar.

  Cast. plazo.


  títol m. Document que estableix la propietat d'unactiu financer o material.

  Cast. título.


  tràfic m. Comerç, activitat desplegada enl'intercanvi de mercaderies entre països, poblacions o individus.

  Cast. tráfico.


  transferència f. Operació a través de la quals'efectua un traspàs de fons d'un compte bancari a un altre.

  Cast. transferencia.


  tresor públic m. Cabals de què disposa l'estat,erari.

  Cast. tesoro público.


  tribut m. Impost, contribució.

  Cast. tributo.


  vaga f. Aturada col·lectiva de la faena que fan elsassalariats per obtenir alguna reivindicació (millora de sou, decondicions de treball, etc.).

  Cast. huelga.


  val m. Document estès a favor d'una persona on es faconstar l'obligació que contrau el qui signa de pagar una determinadaquantitat dins el termini fixat.

  Cast. vale.


  valor m. 1. Qualitat de determinats bénsequiparats a una certa quantitat de diners. 2. Títolsrepresentatius de participació en els havers d'una societat, dequantitats prestades, de mercaderies, de serveis, etc. 3. valorafegit Conjunt de remuneracions (valors, beneficis, interessos,etc.) generades en la realització de l'activitat productiva.

  Cast. valor. 3. v. añadido.


  variable econòmica f. Cadascun dels elementsmesurables canviants emprats per a descriure els fenòmens econòmics iles seues relacions.

  Cast. variable económica.


  venciment m. Data en què s'ha de complir el terminid'una obligació.

  Cast. vencimiento.


  venal adj. 1. Destinat a ser venut,susceptible de ser adquirit amb diners. 2. Dit del valorcomercial d'un objecte.

  Cast. venal.


  venda f. 1. Xifra de negocis i, en general,del nivell d'activitat d'una empresa. 2. venda a dipòsitTransferència de mercaderies a algú, condicionant-ne el pagamentefectiu a una posterior venda a tercers.

  Cast. venta.


  vendre v. tr. 1. Oferir un gènere ouna mercaderia per a qui en vulga comprar. 2. Transferiralguna cosa a algú a canvi d'una quantitat de diners.

  Cast. vender.


  volum de negoci m. Total de transaccions comercialsefectuades durant un exercici econòmic.

  Cast. volumen de negocio.


  xec m. 1. Document de crèdit (anomenat tambétaló) pel qual el titular d'un compte bancari dóna una ordre depagament al banc de la totalitat o d'una part dels fons que tingadisponibles en el compte. 2. xec barrat m. Xec quetravessen dues ratlles paral·leles i que només pot ser cobratingressant-lo en un compte bancari. 3. xec confirmat m.Xec que el banc lliurat registra o confirma mitjançant una declaracióescrita en el mateix document o acreditant l'existència de fons peratendre'n el pagament. 4. xec en descobert m. Xec queno es pot fer efectiu per manca de provisió de fons en el compte.

  Cast. 1. cheque. 2. ch. barrado. 3.ch. conformado. 4. ch. en descubierto.


  Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia
  Data de modificació: --
  Informació i consultes: Bústia UJI | Polítiques generals i de campus
  Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16